REGULAMIN IMPREZY NA ORIENTACJĘ JURAJSKA JATKA
5 października 2019r., Gmina Włodowice (Jura Środkowa)


1. Organizator

Organizatorem imprezy jest:

Łukasz Korzeniewski

oraz

Nauka gry w tenisa
Trener Rafał Kilijański
ul. PCK 5/11
26-610 Radom
NIP 9482476986

2. Termin i miejsce

– 5 października 2019 r.
– baza rajdu: Szkoła Podstawowa we Włodowicach, ul. Krakowska 13, 42-421 Włodowice

3. Trasy

– Trasa piesza 25 km NORMAL (+/- 3 km) – TP 25 NORMAL – limit czasowy 9 godzin (łatwiejsza nawigacja).
– Trasa piesza 25 km EKSPERT (+/- 3 km) – TP 25 EKSPERT – limit czasowy 9 godzin (trudniejsza nawigacja).
– Trasa piesza 50 km (+/- 5 km) – TP 50 – limit czasowy 13 godzin.
– Trasa piesza 100 km (+/- 10 km) – TP 100 – limit czasowy 24 godziny.
– Trasa rowerowa 50 km (+/- 5 km) – TR 50 – limit czasowy 8,5 godziny.
– Trasa rowerowa 120 km (+/- 10 km) – TR 120 – limit czasowy 13,5 godziny.
– Na trasach przewidziany jest punkt odżywczy.
– Trasy są wyznaczone w postaci punktów kontrolnych oznaczonych lampionami o wymiarach 30x30cm wyposażonych w elementy odblaskowe.
– Trasy wyznaczone są na terenach publicznych. Obowiązkiem startujących jest zastosowanie się do obowiązujących przepisów prawa (w tym o Ruchu Drogowym).
– Droga pomiędzy punktami nie jest ustalona i zależy jedynie od woli zawodników.
– Faktycznie pokonany dystans może różnić się od podanego powyżej.
– Długości tras są liczone wzdłuż przejezdnych/przebieżnych elementów liniowych istniejących na mapie.
– Charakter terenu: teren pagórkowaty, ścieżki leśne, kamieniste, drogi asfaltowe głównie pola, łąki oraz gdzieniegdzie tereny piaszczyste.
– Skala mapy 1:50 000. Mapa autorstwa Wydawnictwo Compass.

4. Klasyfikacja

– Klasyfikacja i weryfikacja punktów odbywa się wyłącznie na podstawie karty startowej. Zagubienie lub zniszczenie karty uniemożliwiające potwierdzenie obecności na punktach kontrolnych skutkuje niesklasyfikowaniem.
– Każdy zawodnik powinien osobiście odwiedzić każdy z punktów kontrolnych i potwierdzić to w odpowiedni sposób na karcie startowej.
– Kolejność zaliczania punktów kontrolnych na wszystkich trasach jest dowolna.
– Aby zostać sklasyfikowanym należy zaliczyć co najmniej 3 punkty kontrolne.
– Zasady klasyfikacji zawodników, w kolejności:
1. liczba zaliczonych punktów kontrolnych,
2. w przypadku takiej samej liczby zaliczonych punktów kontrolnych – czas zawodnika na mecie.

5. Rezygnacja w trakcie zawodów

– W przypadku wycofania się zawodnika zobowiązany jest on do niezwłocznego powiadomienia o tym Organizatora.
– Organizator nie odpowiadają za uczestnika, który się wycofa. Uczestnik sam zapewnia sobie środek transportu do bazy zawodów. Możliwy jest transport zawodnika do bazy zawodów za dodatkową opłatą w wysokości 20 złotych.

6. Limit czasu

– Za przekroczenie limitu czasu o każde rozpoczęte 5 minut, liczba zaliczonych punktów kontrolnych zostaje pomniejszona o 1 PK.
– Zawodnik ma obowiązek samodzielnego kontrolowania limitu czasu dla swojej trasy.
– Organizator nie zapewnia transportu do bazy zawodów uczestnikom, którzy po upływie limitu czasu pozostaną na trasie.

7. Dyskwalifikacje

Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika:
– w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku,
– w przypadku złamania przepisów niniejszego regulaminu.

8. Nagrody

Dyplomy i ewentualne nagrody rzeczowe zostaną przyznane dla trzech najlepszych mężczyzn oraz kobiet na każdej trasie. Każdy sklasyfikowany zawodnik otrzyma na mecie oryginalny medal potwierdzający uczestnictwo w zawodach.

9. Uczestnictwo

Uczestnikiem może być osoba, która:
– zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego treść,
– wypełniła formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.jurajatka.pl (tylko do 02.10.2019 r.) lub w biurze zawodów,
– podpisała oświadczenie o udziale w imprezie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
– dokonała stosownej opłaty startowej – przelewem na konto organizatora bądź gotówką w bazie rajdu,
– osoba poniżej 18. roku życia musi przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w
imprezie,
– osoba poniżej 16. roku życia może wziąć udział w imprezie tylko pod stałą opieką osoby, która ukończyła 21 lat.

10. Opłaty startowe

Wysokość opłaty startowej wynosi:

(piesze 25 / rowerowa 50) oraz (piesza 50 i 100 / rowerowa 120)

Przelewem do 28 sierpnia 2019 r.; kolejno 50 zł (TP 25, TR 50) oraz 60 zł (TP 50, TP 100, TR 120)
Przelewem do 2 października 2019 r.; kolejno 60 zł (TP 25, TR 50) oraz 70 zł (TP 50, TP 100, TR 120)
Gotówką w biurze zawodów; kolejno 80 zł (TP 25, TR 50) oraz 90 zł (TP 50, TP 100, TR 120)

Wszyscy mieszkańcy Gminy Włodowice mają prawo do zniżki w wysokości 50% opłaty startowej.

Dane do przelewu:

Łukasz Korzeniewski
04 1160 2202 0000 0003 1947 4985

W tytule przelewu prosimy dopisać „Jurajska Jatka”, imię i nazwisko uczestnika oraz rodzaj trasy.

11. Wyposażenie

Wyposażenie zabronione:
– mapy inne niż zapewnianie przez Organizatorów
– nawigacja GPS używana w celu innym niż rejestracja (tracking) pokonywanej trasy

Wyposażenie obowiązkowe:
– telefon komórkowy z zapisanym nr telefonu organizatora
– folia NRC
– dokument tożsamości
– latarka, najlepiej czołówka (obowiązkowa na trasie TP 100, zalecana na
pozostałych)

Wyposażenie zalecane
– kompas
– apteczka
– zapas prowiantu
– odpowiednia odzież i nakrycie głowy

12. Świadczenia

– dwa noclegi w bazie rajdu (uczestnicy powinni posiadać własne karimaty i śpiwory),
– odrębna salka dla startujących na trasie TP 100
– szatnie, toalety, prysznice w bazie rajdu,
– wrzątek do celów spożywczych,
– gorący posiłek i napoje na mecie,
– kolorowa mapa wraz z opisem trasy i zaznaczonymi punktami kontrolnymi,
– karta i numer startowy,
– nagrody oraz pamiątkowy medal uczestnictwa.

13. Rezygnacja przed startem i zwrot opłat

Zawodnik ma prawo do rezygnacji ze startu i domagania się zwrotu opłaty startowej pomniejszonej o 20% opłaty manipulacyjnej, najpóźniej do dnia 26.09.2019r.

14. Procedura w razie wypadku

– Każdy zawodnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy innym zawodnikom w razie wypadku. Konsekwencją nie udzielenia pomocy jest dyskwalifikacja.
– Zawodnicy w pierwszej kolejności zobowiązani są do udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym i jeśli to niezbędne zawiadomienia odpowiednich służb ratowniczych.
– Zawodnicy zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania organizatora o wypadku.
– Jeśli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji lub zdarzenia, a telefony komórkowe utracą zasięg i niemożliwe stanie się skontaktowanie z Organizatorami, zawodnicy na „własną rękę” organizują pomoc medyczną, jednocześnie w jak najkrótszym czasie informują biuro rajdu o zaistniałej sytuacji i poczynionych krokach.
– Zawodnikom udzielającym pomocy, którzy nie ulegli wypadkowi zostanie przyznany bonus czasowy od Organizatorów.
– Ważne numery telefonów oraz adresy znajdować się będą w informacjach dla zawodników.

15. Zakazy i obowiązki

– Obowiązuje zakaz używania urządzeń nawigacji satelitarnej w celu innym niż rejestracja (tracking) pokonywanej trasy. Złamanie tego postanowienia będzie skutkować dyskwalifikacją.
– Niedozwolone jest korzystanie z innych map niż te, które wręczy Organizator, pod groźbą dyskwalifikacji.
– Obowiązuje zakaz poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.
– Obowiązuje zakaz korzystania ze zorganizowanej pomocy osób trzecich.
– Organizatorzy nie zapewniają transportu dla uczestników, którzy przerywają rywalizację na trasie.
– Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom, wprowadzanie ich w błąd, a w szczególności niszczenie lub zasłanianie oznaczeń punktów kontrolnych jest niedozwolone i karane dyskwalifikacją.
– Zabronione jest pozostawianie śmieci i odpadków na trasie poza miejscami wyznaczonymi. Pozostawienie śmieci w miejscu do tego niewyznaczonym karane będzie dyskwalifikacją.

16. Protesty

Uczestnicy mają prawo zgłaszać swoje uwagi i protesty dotyczące wyników imprezy do 5 dni od momentu ukazania się wyników wstępnych na stronie internetowej imprezy. Po rozpatrzeniu wszystkich protestów, wyniki będą uznawane za oficjalne i ostateczne.

17. Wyniki

– Wyniki zawodów zostaną ogłoszone na stronie internetowej zawodów
(www.jurajatka.pl)
– Organizator poda wyniki wstępne w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia
rywalizacji.
– Wyniki oficjalne powinny pojawić się nie później niż 2 tyg. po zakończeniu zawodów.

18. Postanowienia końcowe

– Impreza odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
– Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji trasy i godziny startu lub wydłużenia limitu czasowego w przypadku niesprzyjających okoliczności zagrażających życiu lub zdrowiu uczestników.
– Uczestnicy, którzy nie zgłoszą się na start, tracą prawo do opłaty startowej i świadczeń.
– Uczestnicy zobowiązani są do posiadania ważnego ubezpieczenia NNW.
– Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz przepisów prawa podczas pokonywania trasy.
– Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i czyny uczestników oraz osób trzecich.
– W przypadku stwierdzenia przez zawodnika sytuacji na trasie, która może stanowić zagrożenie dla innych zawodników zobowiązany jest on do powiadomienia o tym fakcie Organizatora.
– Zgłoszenie po 20 września 2019 roku nie gwarantuje pełnego pakietu świadczeń (ograniczona, ze względu na proces produkcyjny, liczba pamiątkowych medali).
– Zawodnicy mogą uzupełniać napoje oraz żywność w napotkanych po drodze sklepach.
– Uczestnicy imprezy wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz z danymi osobowymi (imię, nazwisko, data urodzenia i miejscowość podane w zgłoszeniu) oraz na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska w relacjach z imprezy zamieszczanych w mediach.
– Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.